Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
Mã số thuê:
Địa chỉ: 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 02 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 02.rar 812 KB