Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Viễn thông ASIM
Mã số thuê:
Địa chỉ: 09 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 63 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: 09 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HĐM 63_CTCP Viễn Thông ASIM.rar 318 KB