Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Mã số thuê:
Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 159 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 159-Dieu le BSV-final.docx 108 KB