Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 14/BVNTD-83 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp điện sinh hoạt
Địa chỉ:
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 14BVNTD83-MAU-HOP-DONG-EVN-_-final.docx 28 KB