Trang chủ Giới thiệu chung

Đối tượng, phạm vị phải đăng ký HĐM

22/07/2019

Cập nhật theo Quyết định 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành.